प्रशासन

सूचना पट्ट  

छात्र कल्याण अधिष्ठाता

गेशे नवांग तेनफेल
संकायाध्यक्ष

केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान
(मान्य विश्वविद्यालय)
सारनाथ, वाराणसी - 221007
ई-मेल: ntenphel.acd@cihts.ac.in

फुरपा ग्याल गुरुंग

संकायाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक (पी.ए.)

केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान
(मान्य विश्वविद्यालय)
सारनाथ, वाराणसी - 221007
ई-मेल: phurpagyal6597@gmail.com

Phone: 9120415592 

सूचना पट्ट