:: Detail ::
Title: दीपः श्रुतं मोहतमःप्रमाथी चौराद्यहार्यं परमं धनं च। संमोहशत्रुव्यथनाय शस्त्रं नयोपदेष्टा परमश्च मन्त्री ।। आपद्गतस्याप्यविकारि मित्रमपीड़नी शोकरुजश्चिकित्सा । बलं महद् दोषबलावमर्दि परं निधानं यशसः श्रियश्च ।। जा.मा.
Submit By: Administrator
Date: 8/9/2019 12:05:19 PM
Description: updated